Over mij

Ik ben Mariska Luth, een vrije geest die een innerlijke reis  maakt – naar binnen, naar de stilte – om steeds meer vanuit haar authenticiteit te leven.  Een leven vol licht, liefde, waarheid en vrijheid. Vanuit volledige overgave het leven tegemoet te treden en ten volle ja te zeggen tegen het leven. De ultieme innerlijke vrijheid vinden door steeds meer de rust te vinden in het moment zelf; gewoon zijn. Los komen van beperkende overtuigingen die je weghouden van je kern en vrijheid belemmeren. Vrijheid voelen, vrij van alle verplichtingen. Door te vluchten in mijn eigen droomwereld die ik met mijn verbeeldingskracht neerzet en door de kinderlijke verwondering over de wereld om me heen, bij voorkeur in de natuur, kom ik het dichtstbij dat gevoel van vrijheid.

Over mijn fotografie

Vanuit mijn intuïtie creëer ik magisch verstilde, dromerige beelden waarin ik mijn innerlijke wereld van gevoel, emotie en sfeer laat zien. Mijn handschrift is dromerig, poëtisch en melancholisch.

Thema’s in mijn werk

Mijn werk straalt een magisch verstilde sfeer uit. Ik voel me aangetrokken tot de kinderlijke verbeeldingskracht en intuïtie. In mijn werk zie je romantische thema’s als eenzaamheid, melancholie en onvervuld verlangen terug. Vlucht uit de werkelijkheid: de reis en de droom, grootsheid van de natuur, eigen gedachten en gevoelens en de hang naar vrijheid.

Missie

Ik wil de kijker meevoeren in mijn droomwereld vol kinderlijke verwondering en het belang van stilte en verbeeldingskracht meegeven. Hopelijk herinnert en ervaart de kijker de vrijheid van zijn/haar eigen innerlijke kind.

© 2018 Made by Luth | All Rights Reserved

Motto

“Alles dat je kunt verbeelden is echt.” Pablo Picasso

Interesses

 • Fine-Art/portret fotografie
 • Reportage/reis fotografie

Naast fine-art/portret beelden maak ik graag reis/reportages. Ik stap dan in een andere, voor mij onbekende wereld en geef die in mijn dromerige handschrift weer.

Opdrachten

Ik sta open voor diverse opdrachten en creatieve projecten, stuur me gerust een bericht. Ik werk graag met je samen!
>> contact

Mijn droom

Mijn droom is het maken van een installatie. Een ruimte waar ik mijn eigen droomwereld kan omzetten in een tastbare werkelijkheid.  Door een combinatie van video, fotografie, schilderijen en beelden.

Opleidingen

 • Fotovakschool Amsterdam
  Afgestudeerd in 2018
 • Hogeschool voor de kunsten
  Constantijn Huygens Kampen
  (tegenwoordig ArtEZ Zwolle)
  Afgestudeerd in 1997

Contact

Mariska Luth
info@madebyluth.nl
06 24 14 33 00

Inspiratie

Vrijplaats

Een plek waar de wind door je hoofd waait,
waar je doet waar je buik van gaat zingen,
waar je droomt zoveel je kan,
waar je bent wie je bent.
Een plek van zand, van zee, van lucht,
van aarde, van vuur.

Een plek waar je nooit verdwalen kunt,
een plek waar de vrijheid woont.

Daar wil ik zijn.
En als ik daarvan vertrek,
neem ik die plek mee.
Overal waar ik nog komen ga.

Zangeres Wende Snijders

——————————————

Wanneer ik weet
ben ik een steen
Wanneer ik niet weet
word ik water

Fotograaf Jean-Paul Bourdier

——————————————

Stilte die trilt is creatie
Stilte die vloeit is liefde
Stilte gedeeld is vriendschap

Internet De Verwanten

——————————————

Laat

Vertraag.
Vertraag.
Vertraag je stap.

Stap trager dan je hartslag vraagt.

Verlangzaam.
Verlangzaam.
Verlangzaam je verlangen.

En verdwijn met mate.

Neem niet je tijd
En laat de tijd je nemen –
Laat.

Schrijver Leonard Nolens

——————————————

Leven is een illusie,
Het zit allemaal in je hoofd.
Het is allemaal projectie.
Leef de illusie.
Leef deze prachtige illusie.

Bron mij onbekend (hoop het online terug te vinden.)

——————————————

De rol van de kunstenaar is de diepste beleving van realiteit over te brengen aan de mensheid.
Kunst is de herinnering. Het is liefde.
Het is als een zwaard dat onderscheidt maakt tussen verschijningsvorm en werkelijkheid,
of als een wieg dat ons aan thuis doet denken.

Rupert Spira – international teacher of the Advaita Vedanta

——————————————

“Alles dat je kunt verbeelden is echt.”
Pablo Picasso

Exposities

2022 Winterexpositie Weespers aan de Wand | Van Houtenkerk Weesp
Fotografie| FineArt portretten

2022 Kunstroute Kunstwerk Westvoorne | Huize Bella Vista Oostvoorne
Fotografie | Living in a Dream

2022 Kunstroute Ringdijk Zuid | Fort Aalsmeer
Fotografie| FineArt portretten

2022 Kunstmarkt Pakjekunst Bussum | Groene Afslag Laren
Fotografie | Droomlandschappen

2022 Kunstmarkt Weespers aan de Wand | Weesp
Fotografie | Droomlandschappen

2021 Licht & Kunst Loosdrecht
Fotografie | Flowing Colours
A true dance of the heart

2021 Art Festival Heusden
Fotografie | Flowing Colours
A true dance of the heart

2019 Revalidatie- en zorgcentrum Het Naarderheem Naarden
Fotografie | Dream Journey en Andalusian Perception

2019 Het Lichthuis Weesp
Fotografie | Dream Journey en Andalusian Perception

2019 Art Walk Cómpeta Spanje
Fotografie | Dream Journey en Andalusian Perception

2018 Nederlandse Academie voor Beeldcreatie Rotterdam
Fotografie | Vol van Stilte

2018 Van Houtenkerk Weesp
Fotografie | Living in a Dream

2018 Fotovakschool Amsterdam
Fotografie | Living in a Dream

2018  CBK (Centrum voor Beeldende Kunst) Amsterdam
Fotografie | Living in a Dream

2018 Tergooi Ziekenhuizen Blaricum
Fotografie | Dream Journey

2018 Zorgcentrum Johanneshove
Fotografie | Dream Journey

2018 Medisch Centrum Bussum
Fotografie | Dream Journey

2015 Bibliotheek Weesp
Schilderijen | (dier)portret en model

English

About me

I am Mariska Luth, a free spirit making an inner journey – inside, to silence – to live from authenticity.  A life full of light, love, truth and freedom. Facing live from complete surrender and fully say yes to it. Finding ultimate inner freedom by finding peace in the moment itself; just be.

Breaking free from limited beliefs that keep you from your inner source and restrict your freedom.  Feeling free, free of everything that you should and must do, free of all obligations. By fleeing in my own dreamworld that I create with my imagination and through child-like astonishment about my surroundings, especially in nature, I experience that feeling of freedom the most.

 

About my photography

I create magical silent, dreamy images from my intuition in which I show my inner world of feelings, emotion and mood. My signature is dreamy, poetical and melancholic.

Themes in my work

My work radiates a magical tranquil atmosphere. I’m drawn to childlike imagination and intuition. In my work you find romantic themes as solitude, melancholy and unfulfilled desire. Escaping from reality: the journey and the dream, greatness of nature, own thoughts and feelings and the desire for freedom.

Mission

I like to leave the viewer with a sense of wonder and lead them into my childlike dreamworld and inform the viewer about the importance of silence and imagination. Hopefully the viewer will remember and feel his/her own free inner child.

 

© 2018 Made by Luth | All Rights Reserved

 

 

 

Motto

“Everything you can imagine is real.” Pablo Picasso

Interests

 • Fine-Art/portrait photography
 • Documentary/travel photography

Beside fine-art/portrait photography I also make documentary/travel series. I love to step in another, for me unknown, world and add my dreamy signature to it.

I like to collaborate in various assignments and creative projects. Please do send me a message! I love to work with you!
>> contact

My dream

My dream is to realise an installation. A space where my dreamworld will become a tangible reality. Through a combination of video, photography, paintings and sculptures.

Education

 • Fotovakschool Amsterdam
  Graduated in 2018
 • Academy of Arts
  Constantijn Huygens Kampen
  (nowadays ArtEZ Zwolle)
  Graduated in 1997

Contact

Mariska Luth
info@madebyluth.nl
06 24 14 33 00

Inspiration

Refuge

A place where the wind blows through your head,
where you do what makes your belly sing,
where you dream as much as you can,
where you are, who you are.

A place of sand, of sea, of air,
of earth, of fire.

A place where you never get lost,
a place where the freedom lives.

There I wanna be.

And if I leave from there,
I will take that place with me.
Everywhere I’m gonna come.

Singer Wende Snijders

——————————————

When I know
I am a stone
When I don’t know
I become water

Photographer Jean-Paul Bourdier
——————————————

Silence that vibrates is creation
Silence that flows is love
Silence shared is friendship

Internet The Relatives

——————————————

Let/Allow

Slow.
Slow.
Slow your step.

Step slower than your heartbeat demands.

Slow down.
Slow down.
Slow down your desire.

And disappear in moderation.

Don’t take your time
And let time take you –
Let/Allow.

Writer Leonard Nolens

——————————————

Live is an illusion,
It’s all in your mind.
It’s all projection,
Living the illusion.
Living this lovely illusion.

Source Unknown (Hopefully I find it somewhere online.)

——————————————

The role of the artist is to transmit to humanity the deepest experience of reality.
Art is remembrance. It is love.
It is like a sword that distinguishes between appearances and reality, or a cradle that reminds us of home.

Rupert Spira – international teacher of the Advaita Vedanta

——————————————

“Everything you can imagine is real.”
Pablo Picasso

Expositions

2022 Winterexhibition Weespers aan de Wand | Van Houtenchurch Weesp
Photography | FineArt portraits

2022 Art Route Kunstwerk Westvoorne | Huize Bella Vista Oostvoorne
Photography | Living in a Dream

2022 Art Route Ringdijk Zuid | Fort Aalsmeer
Photography | FineArt portraits

2022 Art Market Pakjekunst Bussum | Groene Afslag Laren
Photography | Dreamscapes

2022 Art Market Weespers aan de Wand | Weesp
Photography | Dreamscapes

2021 Licht & Kunst Loosdrecht
Photography | Flowing Colours
A true dance of the heart

2021 Art Festival Heusden
Photography | Flowing Colours
A true dance of the heart

2019 Revalidation- and Care centre Het Naarderheem Naarden
Photography | Dream Journey and Andalusian Perception

2019 Het Lichthuis Weesp
Photography | Dream Journey eand Andalusian Perception

2019 Art Walk Cómpeta Spanje
Photography | Dream Journey and Andalusian Perception

2018 Dutch Academy for Image Creation Rotterdam
Photography | Full of Silence

2018 Van Houten Church Weesp
Photography | Living in a Dream

2018 Fotovakschool Amsterdam
Photography | Living in a Dream

2018  CBK (Center for Visual Arts) Amsterdam
Photography | Living in a Dream

2018 Tergooi Hospital Blaricum
Photography | Dream Journey

2018 Care Center Johanneshove
Photography | Dream Journey

2018 Medical Center Bussum
Photography | Dream Journey

2015 Library Weesp
Paintings | (animal)portrait and model