Over mijn fotografie

In mijn fotografie gaat het om het weergeven van mijn innerlijke wereld. De wereld van gevoel, emotie en sfeer.

Om een dromerige sfeer in beeld te vangen, maak ik graag gebruik van bewegingsonscherpte in mijn foto’s zoals te zien is in Painted River en Flickering Cloth.

Mijn foto’s zijn meestal kleurrijk en soms bewerk ik mijn foto’s in zwart-wit zoals Bridal en Falling waar ik een gevoel van melancholie ervaar en de vrouwen in hun eigen wereld zijn.

Ik houd van poëtische fotografie. Mijn foto’s zijn esthetisch maar de beelden werken ook vervreemdend zoals bij de foto Balloon Bouquet. Er drijft een tros ballonnen in een bijna rimpelloos waterlandschap waar de horizon van wolken en water in elkaar overgaan. Waarom liggen de ballonnen daar in het surreële landschap, zijn ze aangespoeld of neergelegd? Het meisje in Asleep drijft met haar witte jurkje in het water alleen haar hoofd, schouder en hand zijn nog boven water, waarom ligt ze daar, slaapt ze al en droomt ze ergens van?

Ik creëer in mijn beelden graag magisch verstilde, dromerige werelden zoals in White Balloon en Mirror. De vrouwen staan in een oneindig landschap. De witgeschilderde vrouw heeft een ballon in haar hand en de andere vrouw, in het geel, een spiegel. Waarom staan ze daar, wat denken ze en wat voelen ze? De vrouwen lijken in hun eigen innerlijke droomwereld gevangen of ervaren ze juist een gevoel van vrijheid?

Vrijheid voelen, vrij van alles dat hoort en moet, vrij van alle verplichtingen. Door te vluchten in mijn eigen droomwereld die ik met mijn verbeeldingskracht neerzet en door de kinderlijke verwondering over de wereld om me heen, bij voorkeur in de natuur, kom ik het dichtstbij dit gevoel van vrijheid.

Ook in mijn portretten zijn de vrouwen in hun eigen dromerige wereld. Bij het low key portret Veiled staart de gesluierde vrouw dromerig voor zich uit. Ze is in haar eigen wereld besloten en lijkt daar geen last van te hebben. De foto Enclosed, het wit gepoederde meisje met het kapje om haar gezicht staat met haar ogen gesloten en is helemaal in haar eigen verstilde wereld, ze lijkt tevreden.

In de kleurrijke, schilderachtige foto Hidden I, gemaakt met lange sluitertijd, lijkt de vrouw bijna op te gaan in de achtergrond van tule. In het felgekleurde Hidden II is het gezicht deels verborgen achter een laag. Voelt de vrouw zich gevangen of voelt ze zich vrij? De kijker kan dit zelf invullen.

Ik wil de kijker verwonderen en meevoeren in mijn droomwereld, dat is waar ik naar streef.

© 2018 Made by Luth | All Rights Reserved

Mijn fotografie in woorden

Innerlijke wereld | Vervreemdend | Kleurrijk | Poëtisch | Dromerig | Landschap | Verwondering | Ontvluchten | Melancholie | Vrije geest | Onderzoekend | Stilte | Liefde | Natuur | Mensen

Motto

“Alles dat je kunt verbeelden is echt.” Pablo Picasso

Interesses

 • Fine-Art fotografie
 • Illustratieve fotografie
 • Reportage fotografie

Naast fine-art fotografie vind ik het maken van reportages ook heel boeiend. Ik stap dan in een andere, voor mij onbekende wereld en probeer die in mijn dromerige sfeer weer te geven.

Wat zou het fijn zijn als mijn beelden ook illustratief gebruikt gaan worden in tijdschriften of voor boekomslagen.

Ik sta open voor mooie samenwerkingen, stuur me gerust een berichtje.
>> contact

Mijn droom

Mijn droom is het maken van een installatie. Een ruimte waar ik mijn eigen droomwereld kan omzetten in een tastbare werkelijkheid.  Door een combinatie van video, fotografie, schilderijen en beelden.

Opleidingen

 • Fotovakschool Amsterdam
  Afgestudeerd in 2018
 • Hogeschool voor de kunsten
  Constantijn Huygens Kampen
  (tegenwoordig ArtEZ Zwolle)
  Afgestudeerd in 1997

Contact

Mariska Luth
info@madebyluth.nl
06 24 14 33 00

Inspiratie

Vrijplaats

Een plek waar de wind door je hoofd waait,
waar je doet waar je buik van gaat zingen,
waar je droomt zoveel je kan,
waar je bent wie je bent.
Een plek van zand, van zee, van lucht,
van aarde, van vuur.

Een plek waar je nooit verdwalen kunt,
een plek waar de vrijheid woont.

Daar wil ik zijn.
En als ik daarvan vertrek,
neem ik die plek mee.
Overal waar ik nog komen ga.

Zangeres Wende Snijders

——————————————

Wanneer ik weet
ben ik een steen
Wanneer ik niet weet
word ik water

Fotograaf Jean-Paul Bourdier

——————————————

Stilte die trilt is creatie
Stilte die vloeit is liefde
Stilte gedeeld is vriendschap

Internet De Verwanten

——————————————

Laat

Vertraag.
Vertraag.
Vertraag je stap.

Stap trager dan je hartslag vraagt.

Verlangzaam.
Verlangzaam.
Verlangzaam je verlangen.

En verdwijn met mate.

Neem niet je tijd
En laat de tijd je nemen –
Laat.

Schrijver Leonard Nolens

——————————————

Leven is een illusie,
Het zit allemaal in je hoofd.
Het is allemaal projectie.
Leef de illusie.
Leef deze prachtige illusie.

Bron mij onbekend (hoop het online terug te vinden.)

——————————————

De rol van de kunstenaar is de diepste beleving van realiteit over te brengen aan de mensheid.
Kunst is de herinnering. Het is liefde.
Het is als een zwaard dat onderscheidt maakt tussen verschijningsvorm en werkelijkheid,
of als een wieg dat ons aan thuis doet denken.

Rupert Spira – international teacher of the Advaita Vedanta

——————————————

“Alles dat je kunt verbeelden is echt.”
Pablo Picasso

Exposities

2019 Revalidatie- en zorgcentrum Het Naarderheem Naarden
Fotografie | Dream Journey en Andalusian Perception

2019 Het Lichthuis Weesp
Fotografie | Dream Journey en Andalusian Perception

2019 Art Walk Cómpeta Spanje
Fotografie | Dream Journey en Andalusian Perception

2018 Nederlandse Academie voor Beeldcreatie Rotterdam
Fotografie | Vol van Stilte

2018 Van Houtenkerk Weesp
Fotografie | Living in a Dream

2018 Fotovakschool Amsterdam
Fotografie | Living in a Dream

2018  CBK (Centrum voor Beeldende Kunst) Amsterdam
Fotografie | Living in a Dream

2018 Tergooi Ziekenhuizen Blaricum
Fotografie | Dream Journey

2018 Zorgcentrum Johanneshove
Fotografie | Dream Journey

2018 Medisch Centrum Bussum
Fotografie | Dream Journey

2015 Bibliotheek Weesp
Schilderijen | (dier)portret en model

English

About my photography

In my photography it is about my innerworld. The world of feelings, emotions and mood.

To catch a dreamy atmosphere, I like to use motion blur in my photos as you can see in Painted River and Flickering Cloth.

My photos are often colourful and sometimes I edit my images as black and white photos. In  Bridal and Falling, where the women seem to be in their own world, I experience a feeling of melancholy.

I love poetical photography. My photos appear as esthetical but they also give a feeling of estrangement as in the image Balloon Bouquet. A bunch of balloons is floating in a calm waterlandscape where the horizon of clouds and water merge. Why are the balloons in this surreal landscape, are they washed up or are they left behind?

The photo of the girl in Asleep is floating in her white dress. Only her head, shoulders and hand are still above the surface. Why is she lying there, is she asleep and is she dreaming?

In my images I like to create a magical silent, dreamy world as in White Balloon en Mirror. The women are standing in an infinite landscape. The white painted woman holds a white balloon in her hand and the other woman, in yellow paint, a mirror. Why are they standing there, what are they thinking and what do they feel? The women seem caught up in their own inner dreamworld or do they experience a sense of freedom?

Feeling free, free of everything that you should and must do, free of all obligations. By fleeing in my own dreamworld that I create with my imagination and through child-like astonishment about my surroundings, especially in nature, I experience that feeling of freedom the most.

Also in my portraits the women are in their own dreamy world. By the low key portrait Veiled, the veiled woman has a dreamy look. She is captured in her own world and she doesn’t seem to bother. The  photo Enclosed, the white powdered girl with the cap around her face is standing with her eyes closed. She is in her own silent world and seem to be content.

In the colourful, painterly photo Hidden I, made with a slow shutterspeed, the woman seems to almost disappear in the background of  tulle. In the bright coloured photo Hidden II the face is partly hidden behind a layer. Does the woman feel imprisoned or is she sensing a feeling of freedom? The viewer can fill this in.

I like to leave the viewer with a sense of astonishment and like to lead them into my dreamworld, that is my intention.

© 2018 Made by Luth | All Rights Reserved

My photography in words

Inner world | Estrangement | Colourful | Poetical | Dreamy | Landscape | Wonder | Escape | Melancholy | Free spirit | Exploring | Silence | Love | Nature | Human

Motto

“Everything you can imagine is real.” Pablo Picasso

Interests

 • Fine-Art photography
 • Illustrative photography
 • Documentary photography

Beside fine-art photography I also like to make documentary series. I love to step in another, for me unknown, world and trying to give the photos my dreamy atmosphere.

It would be so nice if my images will be used as an illustration in a magazine or as bookcover.

I like to collaborate in nice projects. Please do send me a message!
>> contact

My dream

My dream is to make an installation. A space where my dreamworld will become a tangible reality. Through a combination of video, photography, paintings and sculptures.

Education

 • Fotovakschool Amsterdam
  Graduated in 2018
 • Academy of Arts
  Constantijn Huygens Kampen
  (nowadays ArtEZ Zwolle)
  Graduated in 1997

Contact

Mariska Luth
info@madebyluth.nl
06 24 14 33 00

Inspiration

Refuge

A place where the wind blows through your head,
where you do what makes your belly sing,
where you dream as much as you can,
where you are, who you are.

A place of sand, of sea, of air,
of earth, of fire.

A place where you never get lost,
a place where the freedom lives.

There I wanna be.

And if I leave from there,
I will take that place with me.
Everywhere I’m gonna come.

Singer Wende Snijders

——————————————

When I know
I am a stone
When I don’t know
I become water

Photographer Jean-Paul Bourdier
——————————————

Silence that vibrates is creation
Silence that flows is love
Silence shared is friendship

Internet The Relatives

——————————————

Let/Allow

Slow.
Slow.
Slow your step.

Step slower than your heartbeat demands.

Slow down.
Slow down.
Slow down your desire.

And disappear in moderation.

Don’t take your time
And let time take you –
Let/Allow.

Writer Leonard Nolens

——————————————

Live is an illusion,
It’s all in your mind.
It’s all projection,
Living the illusion.
Living this lovely illusion.

Source Unknown (Hopefully I find it somewhere online.)

——————————————

The role of the artist is to transmit to humanity the deepest experience of reality.
Art is remembrance. It is love.
It is like a sword that distinguishes between appearances and reality, or a cradle that reminds us of home.

Rupert Spira – international teacher of the Advaita Vedanta

——————————————

“Everything you can imagine is real.”
Pablo Picasso

Expositions

2019 Revalidation- and Care centre Het Naarderheem Naarden
Photography | Dream Journey and Andalusian Perception

2019 Het Lichthuis Weesp
Photography | Dream Journey eand Andalusian Perception

2019 Art Walk Cómpeta Spanje
Photography | Dream Journey and Andalusian Perception

2018 Dutch Academy for Image Creation Rotterdam
Photography | Full of Silence

2018 Van Houten Church Weesp
Photography | Living in a Dream

2018 Fotovakschool Amsterdam
Photography | Living in a Dream

2018  CBK (Center for Visual Arts) Amsterdam
Photography | Living in a Dream

2018 Tergooi Hospital Blaricum
Photography | Dream Journey

2018 Care Center Johanneshove
Photography | Dream Journey

2018 Medical Center Bussum
Photography | Dream Journey

2015 Library Weesp
Paintings | (animal)portrait and model